Co robimy

W OBSZARZE

WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

PRAWO W GRACH WIDEO
 • kompleksowa obsługa prawna w procesie produkcji, wydawania oraz dystrybucji gier wideo
 • umowy w ramach studia deweloperskiego – nabywanie praw do contentu od członków zespołu
 • prawa do assetów i kontentu z rynku
 • prawa do muzyki, licencje na znaki towarowe do gry
 • zgoda na wykorzystanie wizerunku do gry wideo
 • EULA
 • merchandising
 • IP BOX
PRAWO AUTORSKIE
 • klauzule autorskie w umowach o pracę
 • klauzule autorskie w umowach B2C
 • klauzule autorskie w umowach B2B
 • umowy w branży kreatywnej
 • dokumentacja umowna na komercjalizację praw
 • obrót prawami autorskimi
 • ochrona praw autorskich
 • dochodzenie roszczeń w przypadku naruszenia praw autorskich
 • ochrona i licencjonowanie praw w sieci franczyzy
WŁASNOŚĆ PRZEMYSŁOWA
 • badanie i rejestracja znaków towarowych
 • umowy w zakresie znaków towarowych
 • badanie i rejestracja wzorów przemysłowych
 • umowy w zakresie wzorów przemysłowych
 • transfer wiedzy i technologii z nauki do biznesu
 • komercjalizacja innowacji
 • ochrona marki od etapu projektowego po sprzedaż produktu
 • ochrona know-how
 • umowy licencyjne w zakresie know-how
UZNK
 • ustanowienie prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa
 • ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
 • umowy NDA
 • zakaz konkurencji
 • non solicitation
 • przeciwdziałanie czynom nieuczciwej konkurencji
 • zwalczanie czynów nieuczciwej konkurencji
 • obrona przed przejęciem klientów przez konkurencję, byłych pracowników, byłych wspólników
 • dochodzenie roszczeń z czynów nieuczciwej konkurencji na drodze cywilnej i karnej
WYDAWNICTWA
 • kompleksowa obsługa prawna w procesie wydawniczym oraz dystrybucji książek
 • umowa wydawnicza
 • nabycie praw vs licencjonowanie praw do książki
 • umowy licencyjna na tłumaczenia książek
 • umowy z redaktorem, grafikiem, ilustratorem książek
 • umowy ze spadkobiercami autorów
 • umowy z reklamodawcami
 • umowy dystrybucyjne
 • umowy i klauzule dot. ekranizacji książki
PROJEKTOWANIE, GRAFIKA, MODA
 • kompleksowa obsługa prawna pracowni i studia
 • umowy w pracowni architektonicznej i wnętrz
 • umowy w studio graficznym
 • umowy w branży modowej
 • nabywanie praw od członków pracowni lub studia
 • umowy z klientami pracowni
 • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich do projektu
 • umowa licencyjna do projektu
 • ochrona praw autorskich i dochodzenie roszczeń
FILM i TELEWIZJA
 • obsługa prawna produkcji filmowej lub telewizyjnej
 • umowy w branży filmowej na od etapieu developmentu,  produkcji,do  postprodukcji i dystrybucji filmu 
 • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich do scenariusza 
 • umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich do utworu muzycznego
 • umowa z uczestnikiem programu telewizyjnego
 • umowa opcji na format
 • nabycie praw licencyjnych do zagranicznych formatów telewizyjnych
 • merchandising
 • umowy z zabezpieczeniem medycznym
 • umowa koprodukcyjna;
 • umowa z członkami ekipy produkcyjnej 
 • umowa o wykorzystanie wizerunku w kampanii produkcyjnej reklamowej
 • umowy producenta filmowego 

W OBSZARZE

PRAWA GOSPODARCZEGO

TRANSAKCJE
 • transakcje nabycia lub zbycia udziałów w spółce
 • transakcje M&A
 • transakcje typu asset deal umowy dot. przedsiębiorstwa
 • nabycie lub zbycie zorganizowanej części
 • przedsiębiorstwa
 • umowy wspólników
 • umowy inwestycyjne
 • badania due diligence
 • rozwody wspólników ze wspólnych przedsięwzięć
KORPORACYJNE
 • obsługa korporacyjna spółek
 • obsługa prawna przedsiębiorstw
 • obsługa prawna fundacji i stowarzyszeń
 • udział w zgromadzeniach wspólników
 • uchwały organów spółek z KSH
 • zakładanie spółek i oddziałów
 • rejestracje w KRS
 • umowy shared service w grupie kapitałowej
 • spory pomiędzy wspólnikami
UMOWY HANDLOWE
 • przygotowanie i rewizja umów zawieranych w obrocie
 • negocjacje
 • kontrakty menedżerskie
 • umowy B2B
 • umowy B2C
 • umowy/ klauzule o zakazie konkurencji
 • umowy/ klauzule o zachowaniu poufności
 • regulaminy eventów
 • regulaminy konkursów internetowych
SPORY
 • ocena i wsparcie w zarządzaniu roszczeniami
 • negocjacje i zawieranie ugód pozasądowych
 • reprezentacja podczas mediacji
 • reprezentacja w arbitrażu
 • spory z prawa własności intelektualnej
 • spory cywilne
 • spory gospodarcze
 • spory pracownicze
 • spory karno-gospodarcze
PRAWO PRACY
 • zatrudnianie i zwalnianie kadry menadżerskiej
 • umowy o zakazie konkurencji z pracownikiem
 • umowy o zachowaniu poufności z pracownikiem
 • pracownicze czyny nieuczciwej konkurencji
 • outsourcing
 • bonusy i programy motywacyjne
 • pracownicze procesy restrukturyzacyjne
 • mobbing dochodzenie roszczeń i obrona
 • nierówne traktowanie i ochrona dóbr osobistych
RODO
 • wdrożenia przepisów RODO
 • audyty bezpieczeństwa danych osobowych
 • procedury ochrony danych osobowych
 • RODO klauzule umowne B2B i B2C
 • RODO w umowie o pracę
 • RODO w regulaminach i e-commerce
 • RODO w biznesie
 • obowiązki informacyjne RODO
 • polityki prywatności
DOBRA OSOBISTE
 • ochrona dóbr osobistych osób fizycznych
 • ochrona dóbr osobistych osób prawnych
 • komercjalizacja dóbr osobistych
 • ochrona wizerunku
 • komercjalizacja praw do wizerunku
 • umowy z aktorami
 • umowy z modelami
 • umowy z influencerami
 • umowy dotyczące kampanii z wizerunkiem na Instagram

W OBSZARZE

PRAWA KARNEGO GOSPODARCZEGO

CO MOŻEMY ZROBIĆ
 • obrona i reprezentacja na każdym etapie postępowania
 • doradztwo prawne
 • udział i wsparcie przy przesłuchaniach
 • przygotowanie pism w toku postępowań
 • przygotowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
 • przygotowanie opinii prawnych
 • ocena ryzyka prawnokarnego planowanych przedsięwzięć
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO SPÓŁCE
 • przestępstwo nadużycia zaufania z art. 296 KK
 • niezgłoszenie upadłości przez członków zarządu spółki z art. 586 KSH
 • delikty członków zarządu z art. 594 KSK
PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE
 • zmowy przetargowe z art. 305 KK
 • korupcja bierna z art. 228 KK
 • korupcja czynna z art. 229 KK
 • korupcja menedżerska z art. 296a KK
 • korupcja wierzycieli z art. 302 KK
OSZUSTWO
 • oszustwo z art. 286 KK
 • oszustwo komputerowe z art. 287 KK
 • oszustwo podatkowe z art. 56 KKS
 • przywłaszczenie rzeczy lub prawa z art. 284 §1 KK
 • sprzeniewierzenie rzeczy z art. 284 §2 KK
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO WIARYGODNOŚCI DOKUMENTÓW
 • podrobienie dokumentu z art. 270 KK
 • poświadczenie nieprawdy w dokumencie z art. 271 KK
 • użycie podrobionego lub poświadczającego nieprawdę dokumentu z art. 273 KK
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO DOBROM OSOBISTYM
 • zniesławienie z art. 212 KK
 • zniewaga z art. 216 KK
PRZESTĘPSTWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa art. 23 UZNK
 • naruszenie tajemnicy służbowej art. 266 KK
 • plagiat art. 115 uPrA
 • bezprawne rozpowszechnianie art. 116uPrA
 • przywłaszczenie autorstwa art. 303 pwp
 • zgłoszenie do rejestracji przez nieuprawnionego art. 304 pwp
 • wprowadzenie do obrotu podrobionych towarów art. 305 pwp