Blog

Prawo dla przedsiębiorcy

spolka z oo co warto wiedzieć o spółce z o.o. ryzyko prawne odpowiedzialnosc

Co warto wiedzieć o spółce z o.o.

Podjąłeś decyzję o założeniu spółki z o.o.? A może masz już spółkę, jesteś jej właścicielem (wspólnikiem) oraz członkiem zarządu? Całkiem dobrze znasz się na zarządzaniu biznesem i ludźmi, ale niekoniecznie masz głowę i chęci, aby pamiętać o tych wszystkich prawniczych wymaganiach, które wiążą się z działaniem w strukturach spółki, jej organami, uchwałami i innymi formalnościami.

Prawnik na pewno pomoże Ci przejść przez wszystkie formalności, ale skoro odpowiadasz za ten biznes i nim zarządzasz, to dobrze by było żebyś zdawał sobie sprawę z ryzyka związanego z prowadzeniem działalności.

O czym więc musisz wiedzieć i pamiętać, gdy prowadzisz spółkę z o.o.?

 • Jakie są cechy spółki z o.o. i ryzyka związane z jej prowadzeniem
 • Co i w jaki sposób zgłasza się do KRS w związku z założeniem, zmianami, zawieszeniem czy likwidacją spółki z o.o.
 • Jakie są organy spółki z o.o.
 • Czym zajmuje się zgromadzenie wspólników spółki z o.o. i jakie się z tym wiążą formalności
 • Czym zajmuje się zarząd spółki z o.o. i kiedy powinien podejmować uchwały

Każde z tych zagadnień zostało rozwinięte poniżej. Nie jest to jednak całościowe opracowanie, a jedynie podsumowanie najważniejszych kwestii prawnych, o których zarząd musi pamiętać.

Najważniejsze cechy spółki z o.o.

Zaczniemy od prawniczych podstaw, które postaram się opatrzyć praktycznymi komentarzami. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest kapitałową spółką handlową i posiada osobowość prawną.

Znaczy to tyle, że jest bytem prawnym niezależnym od jej wspólników, czy innych osób, które uczestniczą w „jej życiu”. Sposób działania tej spółki reguluje kodeks spółek handlowych.

Kto może być wspólnikiem spółki z o.o.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych, spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w dowolnym, dozwolonym przez prawo, celu. Jej założycielami mogą być osoby fizyczne albo osoby prawne, bez względu na obywatelstwo i miejsce siedziby.

Nie może ona jednak być zawiązana wyłącznie przez inną jednoosobową spółkę z o.o. W przeciwieństwie do spółek osobowych (a tym bardziej inaczej niż wygląda to przy jednoosobowej działalności gospodarczej), wspólnicy spółki z o.o. zobowiązani są jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki i nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Kapitał zakładowy spółki z o.o.

Kapitał zakładowy spółki z o.o. powinien wynosić co najmniej 5000 złotych. I pomimo, że formalnie nie ma takich wymogów, a kapitał zakładowy w przypadku spółki z o.o. nie do końca pełni funkcję gwarancyjną, to nie polecam pozostawać z nim na tym minimalnym poziomie. Może się to odbić czkawką na przykład przy staraniu się o dofinansowanie działalności ze środków unijnych. Kiedyś napiszemy o tym osobnego posta. Tymczasem wracamy do podstaw: zapamiętaj, że wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych, a przede wszystkim, że udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, bo będzie się to wiązało z problemami.

Natomiast nie ma przeszkód i można obejmować udziały w kapitale zakładowym spółki z o.o. po cenie wyższej od nominału – tak często się dzieje przy wejściu inwestora lub gdy zachodzi potrzeba dokapitalizowania spółki. Wówczas nadwyżkę (zwaną agio) przelewa się do kapitału zapasowego i podlega ona innym zasadom niż obowiązujące przy kapitale zakładowym.

Powstanie spółki z o.o.

Do powstania spółki z o.o. ustawa wymaga:

 • zawarcia umowy spółki,
 • wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego,
 • powołania zarządu,
 • ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (jeżeli są wymagane albo w sytuacji, gdy zechcecie mieć taki organ – o czym będzie mowa poniżej)
 • i wpisu do rejestru.

Wydaje się to stosunkowo proste i w zasadzie takie jest.

Możemy to wszystko zrobić w pełni online, nawet bez wizyty u notariusza i nie przebywając jednocześnie w tym samym miejscu (ale o tym w osobnym wpisie). Bardziej złożone kwestie zaczynają się później.

Jak wejść do spółki z o.o. i jak z niej wyjść

W przypadku spółki z o.o., stosunkowo łatwe jest wyjście z biznesu, jego sprzedaż oraz ogólnie zmiana składu osobowego wspólników, w tym wprowadzenie inwestora. Są to sprawy, które co do zasady nie powinny sprawiać trudności, przynajmniej w teorii.

Na poziomie właścicielskim odbywa się to wszystko zazwyczaj przez sprzedaż udziałów. Formalnie wystarczy wówczas prosta umowa sprzedaży udziałów sporządzona w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie.

W praktyce jednak, szczególnie jeśli łączy się to z wejściem inwestora oraz z dokapitalizowaniem spółki, sprzedaż poprzedzona jest badaniem prawnym i finansowym spółki (tzw. badanie due diligence), dokumentacja takiej transakcji jest obszerna, a jej podpisanie poprzedzają negocjacje. Dobrze więc, abyś w tego rodzaju projektach miał zapewnione wsparcie doświadczonego prawnika.

Dodam jeszcze, że prawnik obsługujący inwestora lub drugą stronę takiej transakcji nie będzie miał za zadanie reprezentować Twoich interesów, lecz tylko interesy swojego klienta. Dlatego nie jest rozsądnym ufać, że zaproponowane przez niego rozwiązania są dla Ciebie najbardziej korzystne.

Dla kogo spółka z o.o. będzie odpowiednia

Przyjmuje się, że ta forma prawna prowadzenia działalności jest odpowiednia dla wspólników, którzy chcą zachować bezpośredni nadzór nad prowadzeniem spraw spółki, a jednocześnie ograniczyć ryzyko tylko do swojego wkładu.

Co ważne, taki wspólnik może, ale nie musi być jednocześnie członkiem zarządu w spółce z o.o. Jeśli sam nie jest członkiem zarządu, to zapewnia sobie wpływ na to, aby w zarządzie była osoba, którą darzy zaufaniem.

Najlepiej taka, która ma kompetencje i doświadczenie w zarządzaniu oraz prowadzeniu biznesu w danej branży. Kwestie te uregulowane mogą być bardzo szczegółowo na poziomie umowy spółki, a także umowy wspólników, w tym umowy inwestycyjnej.

Spółka z o.o. będzie odpowiednią formą prawną także wtedy, gdy planujesz większy biznes, a szczególnie rozważasz wdrożenie w nim inwestycji, jak również zaproszenie do współpracy innych osób, w tym inwestora.

Pomaga ona ograniczyć ryzyko biznesowe i odpowiedzialność osób, które zaangażowane są na poziomie właścicielskim oraz na poziomie zarządu.

Z drugiej strony, spółka z o.o. to także większe koszty i dużo więcej formalności niż na przykład przy jednoosobowej działalności gospodarczej.

W osobnych postach podzielę się także doświadczeniami w zakresie obsługi prawnej takich projektów jak wejście inwestora (zarówno z perspektywy inwestora oraz z perspektywy spółki jako targetu) czy przygotowanie wyjścia ze spółki – Twojego (jako wspólnika i zapewne też członka zarządu) lub Twojego wspólnika, z którym już nie macie wspólnej biznesowej przyszłości.

Zgłoszenie zmian w KRS

Od 1 lipca 2021 r. założenie, zawieszenie, likwidację i wszystkie inne formalności związane ze zgłaszaniem i wpisywaniem do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) zachodzących zmian, jak również ujawnianie informacji na temat spółki z o.o., przeprowadzać można wyłącznie elektronicznie.

Czym jest Portal Rejestrów Sądowych

Wszystkie obowiązki rejestrowe przewidziane dla spółki z o.o. realizujemy za pośrednictwem Portalu Rejestrów Sądowych (PRS), który jest teleinformatycznym systemem Ministerstwa Sprawiedliwości.

Wchodząc na adres PRS, kierujemy się do modułu dotyczącego Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), który umożliwia m.in.:

 • składanie wniosków i pism do sądów rejestrowych spółek
 • składanie zgłoszeń dotyczących sprawozdań finansowych,
 • pobieranie odpisów z rejestru przedsiębiorców KRS,
 • przeglądanie dokumentów finansowych (zarówno Twojej spółki, jak i innych polskich spółek),
 • czy nawet dostęp do Przeglądarki akt rejestrowych (zarówno Twojej spółki, jak i innych spółek handlowych, które zarejestrowane są w KRS – bowiem aktualnie nie ma już możliwości zapoznawania się z aktami rejestrowymi spółki fizycznie w czytelni sądu rejestrowego).

Co powinieneś zapamiętać na temat spraw rejestrowych spółki z o.o.

Podsumowując ten wątek dotyczący spraw rejestrowych, warte Twojej uwagi jest:

 • po pierwsze to, że wszelkie wnioski i pisma do sądu rejestrowego (KRS) składamy wyłącznie elektronicznie, gdyż od lipca 2021 r. spółki z o.o. nie wypełniają już papierowych formularzy ani nie wysyłają do KRS pism pocztą – o pewnych niuansach i odstępstwach w tym zakresie opowiemy w osobnym wpisie;
 • po drugie to, że aby złożyć wniosek lub pismo do sądu KRS musisz posiadać kontro w Portalu Rejestrów Sądowych i musi to być konto osoby fizycznej (nie spółki z o.o.) uprawnionej do reprezentacji spółki – alternatywą jest powierzenie prowadzenia tych spraw profesjonalnemu pełnomocnikowi, ponieważ w takiej sytuacji to my zajmujemy się wszystkimi tymi formalnościami, działając w oparciu o pełnomocnictwo udzielone przez spółkę.

Jakie są organy spółki z o.o. i które z nich są obowiązkowe

Każda spółka z o.o. musi posiadać co najmniej dwa rodzaje organów:

 • zgromadzenie wspólników – organ o charakterze uchwałodawczym, będący najwyższą władzą tej spółki; oraz
 • zarząd – organ o charakterze wykonawczym;

ponadto, w niektórych spółkach z o.o. może też występować trzeci rodzaj organu:

 • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna – czyli organ pełniący funkcje nadzorcze, którego ustanowienie w Twojej spółce z o.o. co do zasady pozostawione jest decyzji wspólników, z tym zastrzeżeniem, że obowiązek ustanowienia jednego z nich powstaje w sytuacji, gdy kapitał zakładowy Waszej spółki z o.o. przekracza kwotę 500 000 złotych, a jednocześnie w spółce jest ponad 25 wspólników. W pozostałych przypadkach radę nadzorczą/ komisję rewizyjną można powołać w spółce z o.o., ale nie ma takiego obowiązku.

Czym zajmuje się zgromadzenie wspólników spółki z o.o. i jakie wiążą się z tym formalności

Zgromadzenie wspólników (ZW) to organ spółki z o.o. w skład którego wchodzą wszyscy wspólnicy. Prowadzi ono obrady i w formie uchwał podejmuje strategiczne dla spółki decyzje.

Wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub – jeśli ustawa lub umowa spółki nie zawiera ograniczeń – przez pełnomocników.

Takim pełnomocnikiem wspólnika na ZW często jest profesjonalny pełnomocnik (adwokat lub radca prawny) szczególnie dlatego, że kodeks spółek handlowych wprowadza ograniczenie, zgodnie z którym ani członek zarządu spółki ani pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na ZW.

Zwyczajne zgromadzenia wspólników – kiedy się odbywa

Podczas zwykłej działalności spółki z o.o. jej organ uchwałodawczy spotyka się raz w roku, na zakończenie roku obrotowego. Takie obowiązkowe, doroczne spotkanie wspólników to tzw. zwyczajne zgromadzenie wspólników i jego podstawowym celem jest:

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
 • powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty (jeżeli sprawy te nie zostały wyłączone spod kompetencji ZW);
 • udzielenie członkom organów spółki (zarządowi oraz radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli zostały powołane) absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.

Oczywiście do agendy zwyczajnego zgromadzenia wspólników można dodać także inne sprawy, ale podjęcie po każdym zakończonym roku obrotowym Twoje spółki z o.o. uchwał wymienionych powyżej jest absolutnie obowiązkowe.

Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników

Niezależnie od powyższego, zgromadzenie wspólników może też zostać zwołane w dowolnym innym czasie – jeśli tylko wymaga tego sytuacja lub interes spółki. Takie dodatkowe spotkanie to tzw. nadzwyczajne zgromadzenie wspólników i ma ono agendę z porządkiem obrad dostosowanym do aktualnych potrzeb.

W szczególności, może to być związane z koniecznością wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę jakiejś umowy lub czynność, z dokonaniem zmian w zarządzie spółki lub zobowiązaniem wspólników do wniesienia dopłat.

Warto zapamiętać, że kodeks spółek handlowych wymaga podejmowania uchwał m.in. w następujących sprawach:

 • roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru
 • zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego
 • nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości
 • zwrotu dopłat
 • zawarcia między spółką dominującą a spółką zależną umowy przewidującej zarządzanie spółką zależną lub przekazywanie zysku przez taką spółkę.

Ponadto, jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału zakładowego, zarząd jest obowiązany niezwłocznie zwołać zgromadzenie wspólników w celu powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Jak nie trudno się domyśleć, im niższy kapitał zakładowy tym łatwiej limit ten przekroczyć. Tutaj ważne jest, aby Wasz dyrektor finansowy trzymał rękę na pulsie, a jeśli go nie macie, to koniecznie ustalcie z księgowym, że oczekujecie, aby Was o przekroczeniu takich parametrów niezwłocznie informował.

Czym zajmuje się zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zgromadzenia wspólników są zwoływane, przebiegają i są protokołowane w dość sformalizowany sposób.

Wprawdzie w przypadku spółek z o.o. nie ma obowiązku ustawowego co do protokołowania przebiegu obrad oraz podjętych uchwał przez notariusza (jest to wymagane jedynie w niektórych sytuacjach – jak na przykład przy podejmowaniu uchwały o zmianie umowy spółki lub uchwały o rozwiązaniu spółki z o.o.), ale często protokoły te i tak są sporządzane przez notariusza albo przez profesjonalnych pełnomocników (adwokatów lub radców prawnych).

Robimy to po to, aby zapewnić zgodność przebiegu zgromadzeń i podjętych uchwał z wymogami prawa. Wspólnicy mogą brać udział w zgromadzeniu wspólników zdalnie lub na miejscu.

Warto jednak zapamiętać, że aby móc przeprowadzać zdalne zgromadzenia wspólników należy wcześniej stworzyć oraz uchwalić stosowny regulamin. Warto zainwestować w przejście tych formalności, bo uczestnictwo w zgromadzeniu w sposób zdalny jest bardzo wygodne, szczególnie jeśli wspólnicy nie przebywają na co dzień w jednej miejscowości.

Czym zajmuje się zarząd spółki z o.o. i kiedy powinien podejmować uchwały

Zarząd jest organem wykonawczym spółki z o.o., uprawnionym do jej reprezentacji oraz prowadzenia spraw spółki. W skład zarządu mogą wchodzić zarówno wspólnicy jak i osoby trzecie.

Zarząd może być jednoosobowy lub wieloosobowy, zależnie jaki model wybierzecie na poziomie umowy spółki.

Reprezentacja spółki z o.o.

Jak zapewne wszyscy doskonale wiedzą, zadaniem zarządu w spółce z o.o. jest podejmowanie wszelkich czynności w sferze zewnętrznej spółki. Nazywamy to reprezentacją.

Ogólne zasady reprezentacji określone są przepisami kodeksu spółek handlowych. Zasadniczo mamy do wyboru reprezentację jednoosobową lub łączną; co też związane jest z tym, czy zarząd danej spółki jest jednoosobowy, czy wieloosobowy.

Ważne, żeby wiedzieć, że dla konkretnej spółki z o.o. wybór modelu zarządu i obowiązujące zasady reprezentacji uregulowany jest na poziomie umowy spółki, co następnie podlega obowiązkowemu ujawnieniu w KRS i dodatkowo powinno być na bieżąco aktualizowane (o ile wprowadza się e nim zmiany). Informacje te są ujawniane aby osoby, które zawierają umowy z daną spółką mogły w każdym momencie sprawdzić, czy osoba, która chce podpisać umowę w imieniu spółki faktycznie jest upoważniona do jej reprezentacji.

Przepisy wymagają, aby każdy wniosek w zakresie ujawnienia bądź zarejestrowania zmian dokonanych w spółce złożyć do KRS w terminie 7 dni od chwili zdarzenia.

Zawsze więc na bieżąco aktualizuj dane swojej spółki w KRS, a ponadto obowiązkowo sprawdzaj jakie dane widnieją w KRS każdego Twojego kontrahenta. Dbasz w ten sposób o bezpieczeństwo i ważność umów zawieranych przez spółkę.

Jak reprezentować spółkę przy zawieraniu umów z członkami zarządu

Skoro to członkowie zarządu reprezentują spółkę przy zawieraniu umów (lub osoby posiadające ich upoważnienie), to jak zawrzeć umowę pomiędzy spółką a samym członkiem zarządu?

Członkowie zarządu nie mogą reprezentować spółki w umowach zawieranych przez spółkę z członkami zarządu (jak i w sporach pomiędzy członkami zarządu a spółką). Przy takich umowach spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Jeśli planujecie zawrzeć taką umowę (np. pożyczki, czy umowę o świadczenie usług) musicie wcześniej zadbać o powołanie odpowiedniej osoby do zawarcie tej umowy w imieniu spółki.

Prowadzenie spraw spółki z o.o.

Przepis kodeksu spółek handlowych mówi, że „zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę”.

Generalnie obowiązuje zasada, że jeśli istnieją wątpliwości, który organ spółki z o.o. ma kompetencję do prowadzenia spraw i reprezentacji spółki (bo danej sytuacji nie reguluje ani KSH ani umowa spółki), to przyjąć należy, że uprawnienia te przysługują zarządowi.

Czym zatem jest to prowadzenie spraw?

Przyjmuje się, że prowadzenie spraw polega na podejmowaniu uchwał, wydawaniu decyzji oraz opinii, a także na organizowaniu działalności spółki – i że odbywa się to w sposób zgodny z przedmiotem działalności spółki i w celu realizacji jej zadań.

Trzeba wiedzieć, że kompetencje zarządu spółki z o.o. do prowadzenia jej spraw są poddane oddziaływaniu wspólników – jak już pisałam powyżej, w pewnych sprawach przepisy KSH, a także umowa spółki wymagają, aby zgromadzenie wspólników wcześniej podjęło stosowną uchwałę, w szczególności wyraziło zgodę na pewne czynności (np. zawarcie umowy o wysokiej wartości).

Kiedy zarząd spółki z o.o. podejmuje uchwały

Na koniec chciałabym napisać kilka słów na temat uchwał zarządu w spółce z o.o. Temat jest znacznie bardzie obszerny i na pewno będzie miał ciąg dalszy w kolejnych postach, ale w tym miejscu absolutnie podstawowe informacje, które potrzebuje zmapować każdy szanujący się członek zarządu (oraz wspólnik) w spółce z o.o. są następujące:

 • uchwałach zarządu w spółce z o.o. mówimy w kontekście „prowadzenia spraw” oraz zasadniczo w sytuacji, kiedy mamy zarząd wieloosobowy – podejmowanie uchwał przez jednoosobowy zarząd spółki z o.o. to dość specyficzna sprawa i być może zajmiemy się nią innym razem;
 • o ile w umowie spółki nie postanowiono inaczej, zarząd przy podejmowaniu uchwał musi kierować się zasadami ustawowymi, które streszczam poniżej;
 • po pierwsze, podjęcie przez zarząd spółki z o.o. uchwały będzie konieczne, jeśli przy „prowadzeniu spraw spółki” zdarzy się tzw. „sprawa przekraczająca zakres zwykłych czynności spółki” – kodeks spółek handlowych nie zawiera definicji, jakie to są sprawy, w praktyce może to regulować umowa spółki, ale jeśli i tam nie ma na ten temat żadnych przepisów, to istnieją jeszcze inne metody ustalania jakie to będą sprawy i być może napiszemy o tym w osobnym poście;
 • po drugie, podjęcie przez zarząd spółki z o.o. uchwały będzie konieczne również w sytuacji, jeśli przed „załatwieniem sprawy nieprzekraczającej zakresu zwykłych czynności spółki” – co zgodnie z kodeksem może robić każdy członek zarządu „bez uprzedniej uchwały zarządu” – choćby jeden z pozostałych członków zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu;
 • po trzecie – formalności: uchwały zarządu mogą być powzięte, jeśli wszyscy członkowie zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu; a dodatkowo uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów;
 • na koniec warto wiedzieć, że w posiedzeniu zarządu spółki z o.o. można uczestniczyć zdalnie (chyba, że Wasza umowa spółki stanowi inaczej); podobnie kodeks przewiduje scenariusz, że zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub z wykorzystaniem infrastruktury zdalnej, a nawet jest możliwe, aby członek zarządu brał udział w podejmowaniu uchwał zarządu oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka zarządu – jak widać opcji jest wiele, jedyne co, to trzeba je mądrze stosować.

O szczegółach, w tym jak zwołuje się, przeprowadza i protokołuje obrady posiedzenia zarządu wraz z uchwałami napiszemy w osobnych postach.

Sprawdź również nasz poprzedni wpis o odpowiedzialności karnej członków zarządu spółki z o.o.

W czym może pomóc prawnik

Jak widzisz, samo prowadzenie organizacyjnych spraw spółki to nie lada wyzwanie. W jego podjęciu pomoże Ci zarówno prawnik, jak i dobry księgowy. Wsparcie prawnika może polegać na:

 • wsparciu by założeniu i rejestracji spółki z o.o.
 • Doradzi i pomoże przygotować umowę spółki na miarę Waszych potrzeb, a nie według wzoru dostępnego w s-24 lub w Internecie – w szczególności w zakresie „zasad współpracy i relacji” pomiędzy organami spółki z o.o., zasad reprezentacji oraz powoływania i odwoływania członków zarządu, jak i warunków oraz zasad regulujących wejścia do i wyjście ze spółki.
 • Doradzi i pomoże przygotować umowę wspólników (w tym tzw. umowę inwestycyjną), jeśli w Waszej sytuacji zawarcie takiego dodatkowego porozumienia będzie wskazane.
 • Może być pełnomocnikiem wspólnika na zgromadzeniach wspólników – zarówno na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników, jak i na nadzwyczajnych zgromadzeniach wspólników.
 • Zajmie się wszystkimi formalnościami związanym z posiedzeniami, protokołami i uchwałami – zarówno zgromadzeń wspólników, jak i posiedzeń zarządu spółki z o.o.
 • Pomoże przygotować przydatne regulaminy związane z działaniem organów spółki z o.o. – w szczególności regulamin zarządu, regulamin zdalnego zgromadzenia wspólników.
 • Przygotuje dokumentację niezbędną, aby zawiesić działalność spółki, czy wręcz dokonać jej likwidacji – jeśli z jakiegoś powodu już teraz interesuje Cię likwidacja spółki z o.o., to zapraszam do zapoznania się z tym wpisem.
 • Przygotuje niezbędną dokumentację korporacyjną – listę wspólników, księgę udziałów, księgę protokołów, wzory zawiadomień o zwołaniu zgromadzeń wspólników czy posiedzeń zarządu – oraz zapewni bieżące doradztwo i wsparcie w sprawach korporacyjnych.
 • Doradzi i przygotuje dokumentację niezbędną do zapewnienia spółce dokapitalizowania – zarówno przez podwyższenie kapitału zakładowego, udzielenie pożyczek przez wspólników, czy też wniesienie dopłat.
 • Doradzi i przygotuje dokumentację niezbędną do przeprowadzenia procesu wejścia do spółki nowego wspólnika (w tym inwestora), jak również wyjścia ze spółki Ciebie jako wspólnika lub innych wspólników, którzy już nie mają przestrzeni na realizację wspólnej wizji spółki – w szczególności chodzi tu o przygotowanie dokumentacji oraz negocjacje transakcji nabycia lub zbycia udziałów w spółce z o.o., wraz ze wszystkimi łączącymi się z tym zagadnieniami i dokumentami.

Obrazek tytułowy: Photo by Scott Graham on Unsplash

Autorka wpisu: Ewa Krzemień
Kategoria: Prawo dla przedsiębiorcy
Tagi: spółka z o.o.