Blog

Okiem eksperta

IP Box – kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Zapraszamy na kolejną porcję wiedzy z zakresu IP BOX, który nasza Kancelaria realizuje we współpracy z doradcami podatkowymi z kancelarii doradztwa podatkowego – Kancelaria Małgorzata Rentflejsz i Wspólnicy Sp. k.

W pierwszym materiale z tej serii wyjaśniliśmy czym jest IP BOX, w jakim celu został wprowadzony do naszego systemu prawnego, od kiedy obowiązuje i czemu ma służyć. Drugi post poświęcony był temu, jakie podmioty mogą skorzystać z tej preferencji podatkowej.

Dzisiaj natomiast wyjaśnimy czym są tzw. kwalifikowane prawa własności intelektualnej (czyli kwalifikowane IP). Jest to bardzo ważne, ponieważ preferencyjna stawka 5% podatku dochodowego obejmuje dochód tylko z tych praw.

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Zgodnie z przepisami ustawy o PIT (analogiczne regulacje są też w ustawie o CIT), kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

  • patent,
  • prawo ochronne na wzór użytkowy,
  • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  • prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  • wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin
  • oraz autorskie prawo do programu komputerowego.

Jest to katalog wyczerpujący. Ale aby nie było zbyt prosto, nasz ustawodawca dodał jeszcze bardzo ważny wymóg, który stanowi o kwalifikowanym charakterze tych praw. Stąd zresztą nazwa „kwalifikowane prawa własności intelektualnej” lub w skrócie „kwalifikowane IP”.

Na potrzeby omawianej ulgi nie chodzi bowiem o jakiekolwiek z powyżej wymienionych praw własności intelektualnej, ale wyłącznie o takie które (łącznie):

  1. podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, a nadto
  2. których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Autorskie prawo do programu komputerowego jako kwalifikowane IP

Na końcu powyższej listy znajduje się autorskie prawo do programu komputerowego. To prawo własności intelektualnej jest chyba najbardziej powszechnym w dzisiejszej praktyce obrotu, ale jednocześnie ma dość specyficzny charakter, z punktu widzenia omawianej ulgi.

Przepisy prawa podatkowego nie definiują poszczególnych kwalifikowanych IP. Mają tu zastosowanie przepisy właściwe. Głównie ustawa Prawo własności przemysłowej (patenty, prawa ochronne i prawa z rejestracji), jak i ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Autorskie prawo do programu komputerowego reguluje art. 74 in. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, niestety nie znajdziemy tam jego definicji.  Generalnie, w ogóle nie ma w naszym systemie prawnym ustawowej definicji tego pojęcia. To znacząco utrudnia sprawę.

To nie koniec. Co bowiem istotne, i na co zwraca uwagę Minister Finansów w Objaśnieniach, tylko dwa kwalifikowane IP nie podlegają następczej kontroli merytorycznej w procesie rejestracji lub zgłoszenia przed Urzędem Patentowym. Są to prawo z rejestracji topografii układu scalonego oraz właśnie autorskie prawo do programu komputerowego. W przypadku tych dwóch praw mamy bowiem inny model ochrony, niż przy pozostałych kwalifikowanych IP. Prawa te podlegają jedynie formalnej ocenie spełniania przesłanek uzyskania odpowiedniej ochrony prawnej, która nie jest uzależniona od uzyskania żadnej decyzji ani wpisu do rejestru.

Jest to istotne o tyle, że na potrzeby omawianej ulgi podatkowej, konieczne jest spełnienie kryterium ochrony danego kwalifikowanego IP. A ono jest spełnione w dniu przyznania lub rozpoczęcia ochrony wynikającej z postanowień odpowiedniego organu (Urzędu Patentowego, jeśli dane kwalifikowane IP podlega następczej kontroli merytorycznej) lub z mocy prawa (jeśli jest to prawo z rejestracji topografii układu scalonego lub autorskie prawo do programu komputerowego).

Konieczny będzie wniosek o interpretację indywidualną

Skoro nie ma możliwości przedstawienia jakiejś decyzji, którą podmiot uprawniony mógłby wylegitymować ochronę swojego kwalifikowanego IP, to nasz system zakłada inny model uszczelnienia tej preferencji. Mianowicie, jak czytamy w Objaśnieniach Ministra Finansów, podatnik chcący skorzystać z preferencji IP Box wobec dochodów z autorskiego prawa do programu komputerowego i otrzymać w tym zakresie stosowną ochronę prawnopodatkową powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. A to oznacza, że do tego zadania trzeba zaangażować profesjonalnych doradców podatkowo-prawnych.

***

Na dzisiaj tyle. W kolejnych materiałach będziemy szczegółowo rozważać gorący temat – czy i na ile z tej ulgi skorzysta indywidualny programista? W poczekalni jest też materiał z doniesieniami o tym, jak do IP Box przymierzają się producenci gier wideo. A to nawet nie połowa tego, o czym chcemy pisać …

Autorka wpisu: Ewa Krzemień
Kategoria: Okiem eksperta
Tagi: B+R IP BOX komercjalizacja podatki preferencje podatkowe